Nautilus Educatief
groepswerk samenwerkend leren kolb groepjes
Paragraafvragen
Bij elke paragraaf uit het theorieboek worden inleidende vraagjes gesteld die de leerling helpen bij het lezen en bij het maken van een samenvatting. De vraagjes zijn in pakketjes van drie gerubriceerd om het groepswerk te vergemakkelijken. Een vierde opdracht zou kunnen zijn: bedenk zelf een paragraafvraag.

Rechts staan als voorbeeld de §-vragen bij H2 §1 t/m 4. Klik erop voor een betere weergave.

De vragen kunnen worden gekarakteriseerd met de woorden:
accentuerend - ze verwijzen naar tekst/figuren/diagrammen, herhalen vragen of opdrachten uit de tekst en geven zo extra nadruk aan bepaalde onderdelen: waarom is figuur ... van belang voor ...?
verhelderend - ze leiden tot kritisch lezen, tot verduidelijking van een moeilijk punt: noteer in eigen woorden wat er bedoeld wordt met ...
waarschuwend - ze wijzen op valkuilen bij het begrijpen van de theorie of onduidelijkheden in de tekst.
toetsend - ze controleren of een bepaald onderwerp wel goed is begrepen: welke uitspraak over ... is waar: a ..., b ..., c ...?
integrerend - ze leggen verbanden tussen verschillende onderdelen of ze laten een stuk tekst samenvatten.
Dit laatste type wordt hier overgenomen door het paragraafschema, zie hieronder.
groepsopdrachten
leercirkel van Kolb
motivatie
groepsopdrachten
organisatie
'Systematische Natuurkunde'
Nautilus Educatief
Paragraafpuzzels
Ook is er bij de meeste paragrafen een kenmerkend puzzeltje in meerkeuzevorm. De puzzeltjes beogen eventueel bestaande misvattingen weg te nemen en/of binnen een groepje discussie uit te lokken. Erik Mazur is de pionier op het gebied van dit soort conceptuele vragen ('peer instruction') en een aantal ideeën is van hem overgenomen.

Rechts staan als voorbeeld de §-puzzels bij H2 §1 t/m 4. Klik erop voor een betere weergave.
Paragraafschema's
Op de plankaart is bij elke paragraaf een hok leeggehouden, waarin het groepje een schematische samenvatting van de theorie mag maken. Om uit te leggen wat zo'n §-schema inhoudt, krijgen de leerlingen bij H1 en de eerste drie paragrafen van H2 een voorbeeld. Vanaf de vierde paragraaf moeten ze het zelf doen.

Rechts staan als voorbeeld de §-schema's bij H2 §1 t/m 4. Klik erop voor een betere weergave.

Tijdens een groepstoets mogen de leerlingen hun eigen plankaart erbij houden. Dit is de beste stimulans gebleken voor het zorgvuldig maken van de schema's.
Andere groepsopdrachten
Wanneer een groepje een groeptoets wil afleggen, moeten ze alle groepsopdrachten afhebben. Naast de bovenstaande hoort daar ook 'Het probleem met ...' bij. Beantwoording van §-vragen en §-puzzels gebeurt op het groepsformulier, dat samen met de beantwoording van 'Het probleem met ...' moet worden ingeleverd voor het afleggen van de groepstoets. Op het groepsformulier is tevens plaats ingeruimd voor een kleine zelfevaluatie van het groepje.